زمانی که راجع به زنبور صحبت می کنیم، معمولاً منظور ما  زنبور عسل  است که نام علمی آن Apis mellifera می باشد. انسان ها هم از عسل این زنبور ها ا ...